Izvēlēties valodu:
Izvēlēties valodu:

Garantijas un pretenzijas

Garantija sedz ražošanas un materiālu defektus.
Bojājumi, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā, lietošanā vai apkopē, neattiecas uz garantiju. Patērētājs var pieprasīt garantijas kompensāciju saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Ja jums ir produkts, par kuru Jūs vēlaties iesniegt pretenziju, lūdzu, sazinieties ar Jūsu vietējo izplatītāju.

Calix patur tiesības mainīt dizainus un veidus bez iepriekšēja brīdinājuma.